ثبت ایده و کسب و کار

  • فایل ها را به اینجا بکشید

ثبت ایده و داشتن فکری نو، در صورتی که بیان شود و از حالت انتزاعی و صرفا فکری بیرون بیاید باعث ایجاد نوآوری و توسعه در فن آوری می شود. لذا باید این امکان و حمایت را فراهم کرد که افراد بتوانند از سرمایه ذهنی خود استفاده کرده و در بروز آنچه در ذهن میپرورانند و قابلیت عملیاتی شدن دارد با اندیشه ای فراخ و جدیتی بیشتر عمل کنند. از اینرو باشگاه سرمایه گذاری رزسا قصد دارد با حمایت خود از ایده هایی که در کنار قابلیت عملیاتی شدن از مزیتی نسبی نسبت به ایده های جاری و مشابه بهره می برند، آینده ای روشن را برای صاحبان ایده رقم بزند و از دلسردی خالق ایده جلوگیری کند چرا که داشتن انگیزه باعث ایجاد توازن بین نیازهای خالق ایده و جامعه می شود.

ثبت ایده و داشتن فکری نو، در صورتی که بیان شود و از حالت انتزاعی و صرفا فکری بیرون بیاید باعث ایجاد نوآوری و توسعه در فن آوری می شود. لذا باید این امکان و حمایت را فراهم کرد که افراد بتوانند از سرمایه ذهنی خود استفاده کرده و در بروز آنچه در ذهن میپرورانند و قابلیت عملیاتی شدن دارد با اندیشه ای فراخ و جدیتی بیشتر عمل کنند. از اینرو باشگاه سرمایه گذاری رزسا قصد دارد با حمایت خود از ایده هایی که در کنار قابلیت عملیاتی شدن از مزیتی نسبی نسبت به ایده های جاری و مشابه بهره می برند، آینده ای روشن را برای صاحبان ایده رقم بزند و از دلسردی خالق ایده جلوگیری کند چرا که داشتن انگیزه باعث ایجاد توازن بین نیازهای خالق ایده و جامعه می شود.

ثبت ایده و کسب و کار

  • فایل ها را به اینجا بکشید

کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه رزسا می‌باشد