باشگاه سرمایه گذاری رزسا

تیم رزسا در بازار سرمایه ایران با تجربه چندساله جهت خدمت رسانی بهتر با تحلیل گران خود با جدیدترین متد های تحلیلی در بازارهای مالی فعالیت می کند و با اولویت حفظ سرمایه مشتریان خود منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ایجاد می کند.

پشتیبانی و مشاوره